ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (2)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Άγιος Νικόλαος : 12-09-2017
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 4010
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
NUTS: GR432 (Λασίθι)

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγ. Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) προκηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και συμπλήρωση Τιμολογίου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά (αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής) για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017». Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των € 59.971,75 χωρίς την δαπάνη για ΦΠΑ ή (€ 74.364,97 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). Η δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του έτους 2017 και θα βαρύνει τον ΚΑ 2000000000 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ) με πρόβλεψη € 184.500,00 και προέρχεται από χρηματοδότηση ιδίων πόρων της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 26/09/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν., Λατούς 8 ΤΚ 72100 Άγ. Νικόλαος {NUTS: GR432 (Λασίθι)} από την αρμόδια επιτροπή και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμοί, ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών (που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις) που έχουν σαν κύρια επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα (όπως αυτό αποδεικνύεται από τους καταστατικούς τους σκοπούς και τον επίσημο κύκλο εργασιών τους), κατά τα τελευταία τρία (3) έτη τουλάχιστον. Η κατάθεση των προσφορών γίνεται ενώπιον της επιτροπής την καθορισμένη ημέρα και ώρα με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Γίνονται δεκτοί και φάκελοι προσφορών που κατατίθενται στην επιτροπή μέσω υπηρεσίας μεταφορών, αρκεί να πρωτοκολληθούν το αργότερο μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού και ώρα 15:00, το οποίο θα αποδεικνύεται από την σφραγίδα του πρωτοκόλλου. Οι προσφορές επί ποινή αποκλεισμού θα έχουν ισχύ τουλάχιστον για (6) Έξι μήνες από την υποβολή τους.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή ίση με το 1% του προϋπολογισμού των ομάδων στις οποίες συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος και για το σύνολο των ομάδων € 599,72.
Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον/ους προμηθευτή/ες θα έχει διάρκεια Δυο (2) μηνών με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της, με παράδοση των υλικών στην αποθήκη της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. Άγ. Νικόλαος {NUTS: GR432 (Λασίθι)}. Μονομερώς η Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. μπορεί να μεταβάλλει τις ποσότητες των ειδών εντός των επιμέρους ομάδων (1-3 του προϋπολογισμού) ανάλογα με τις ανάγκες της κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, χωρίς πάντως την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της κάθε σύμβασης. Η περιγραφή των υλικών περιλαμβάνει τα ακόλουθα Cpv: 44470000-5, 44167110-2, 44315100-2, 44161200-8, 44163130-0, 44163230-1, 44425100-6, 42130000-9, 44167300-1.
Τα συμβατικά τεύχη της μελέτης και κάθε απαραίτητο έγγραφο για την συμμετοχή στον διαγωνισμό θα βρίσκονται στην διάθεση των ενδιαφερομένων στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση της επιχείρησης www.deyaan.gr και μπορούν να αναπαραχθούν από τους ενδιαφερόμενους, μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού και μέχρι τις 15:00. Περισσότερες πληροφορίες από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, (Λατούς 8, 72 100 Αγ. Νικόλαος, τηλ.: 2841091218). Αρμόδιος υπάλληλος: Μαν. Καναβός & email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο Πρόεδρος
του Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

Εμμανουήλ Καραβελάκης

ΔΕΙΤΕ ή ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ στον Υπολογιστή σας τα σχετικα αρχεία απαραίτητα για την συμμετοχή:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:anal
ΕΣΥ:esy
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:proyp
ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:t_prod
ΤΕΧΝ. ΕΚΘΕΣΗ: t_ek
ΤΙΜΟΛΌΓΙΟ:tim
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (XLS):prosf
ΤΕΥΔ (.DOC):teyd
 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η "ΤΕΥΔ" ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΞΑΝΑ ΛΟΓΩ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΣΕΛ. 23. ΣΗΜΕΡΑ 19-09.ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΝΕΤΕ ΤΗΝ ΗΔΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ (ΑΝ ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ  ΜΑΝ. ΚΑΝΑΒΟΣ