ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2018

Ενεργό . Καταχωρήθηκε στο Ανακοινώσεις

                                                               

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2018

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.)

 Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α’/3-3-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α’/14-3-2012).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/τ.Α’/11-5-2015).
5. Την υπ΄ αριθμ. 75/27-4-2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ:649ΜΟΕΨ5-6ΞΓ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου, περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2017.
6. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 6237/23-5-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΙΔ «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγ. Νικολάου (ΔΕΥΑΑΝ) ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
7. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 20213/16-6-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, περί έγκρισης σύναψης δέκα (10) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου.
8. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 17638/20-6-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου.
9. Την υπ΄ αριθμ. 152/26-10-2017 (ΑΔΑ:ΩΦΤ2ΟΕΨ5-Ι5Α) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου, με θέμα: «έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».
10. Τo π.δ.176/1993 «σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης – αποχέτευσης με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ» (ΦΕΚ 65/τ.Α’/28-4-1993) όπως ισχύει.
11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου (ΦΕΚ 1278/τ.Β’/4-10-2001) και την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 4928/02-11-2017 βεβαίωση της Διευθύντριας Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου, περί κενών θέσεων.
12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 114/10-1-2018 βεβαίωση της Διευθύντριας Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου, που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101 ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου Άγιος Νικόλαος ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών 8 μήνες 2
102 ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου Άγιος Νικόλαος ΔΕ Ηλεκτρολόγων 8 μήνες 2
103 ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου Άγιος Νικόλαος ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Μ.Ε. Εκσκαφέας – Φορτωτής) 8 μήνες 1
104 ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου Άγιος Νικόλαος ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 8 μήνες 2
 
ΕΔΩ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ .PDF :anak
ΕΔΩ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΕ WORD:aitisi

ΠΛΗΡ.: 2841091214