ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Άγιος Νικόλαος : 2-12-2019
Αριθ. Πρωτ. : 5288

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»
NUTS: GR43200101

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) διακηρύττει ανοικτό, ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας άνω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την χαμηλότερη τιμή (άρθρο 95 του Ν. 4412/2016), με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»

προϋπολογισμού 1.700.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ),

(CPV : 32441100 «Τηλεμετρικό Σύστημα Παρακολούθησης», 32441200 «Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου»)

 Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, θα βρίσκονται στην διάθεση των ενδιαφερομένων στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.deyaan.gr μέχρι την 21η Ιανουαρίου 2020 και ώρα 15:00.

Διευκρινήσεις δίδονται από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. από τον κ. Πεδιαδίτη Γεώργιο, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δ/νση: Λατούς 8, Αγ. Νικόλαος, ΤΚ 72100, (NUTS EL432) τηλ.: 2841091219, Fax: 2841026726, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Η Αναλυτική διακήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό υπόδειγμα της ΕΑΑΔΗΣΥ για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών άνω των ορίων του ν. 4412/2016.

Η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης εγκρίθηκαν με την υπ. αριθμ.  160/2019 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. με ΑΔΑ: 9ΛΨΕΟΕΨ5-ΤΗΤ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.qov.qr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 21-01-2020 και ώρα, 15.00.μ.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας, δεν γίνονται αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές, θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και έχουν χρόνο ισχύος 12 μήνες.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

Ευάγγελος  Μαυρικάκης

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ του ΕΣΗΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ:19PROC005973955     ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ:19PROC005973584

ΔΕΙΤΕ ή ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ στον Υπολογιστή σας τα σχετικα αρχεία απαραίτητα για την συμμετοχή:

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ:peril
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:analytiki

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.

Δ Ε Λ Τ Ι Ο      Τ Υ Π Ο Υ

Με την υπ’ αρ. 210/2019 Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. επανεξετάστηκε το θέμα χρέωσης των καταναλωτών στις περιοχές Νεάπολης Βουλισμένης Λατσίδας, για τα αιτήματα των οποίων κατασκευάστηκαν νέες παροχές (διακλαδώσεις) αποχέτευσης προς τα νέα αποχετευτικά δίκτυα που κατασκευάστηκαν από την Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή ορίστηκαν τα παρακάτω:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα:

Για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό της παρούσας απόφασης

Α) Κατά την κατασκευή αποχετευτικών έργων που κατασκευάζονται από ιδίους πόρους όσο και στα χρηματοδοτούμενα από άλλους πόρους, στα οποία το κόστος των παροχών αποχέτευσης δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη και επιβαρύνεται για αυτό η Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν., να χρεώνονται οι ιδιωτικές διακλαδώσεις με το «ελάχιστο κόστος» σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 1069/1980, το άρθρο 11 του ισχύοντος Κανονισμού Αποχέτευσης, την απόφαση 326/1989 του Δήμου Αγίου Νικολάου, τις αποφάσεις 5/2000 και 73/2016 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν., ήτοι με ποσό 2,00mx 146,75€/m = 293,47€, χωρίς Φ.Π.Α.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνεται με το ισχύον ποσοστό Φ.Π.Α.

Β) Την εφαρμογή του «ελάχιστου κόστους» για κοστολόγηση των παροχών αποχέτευσης στις περιοχές της Νεάπολης - Βουλισμένης - Λατσίδας, όπου κατασκευάστηκαν νέα δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC σε αντικατάσταση παλαιών αγωγών αποχέτευσης (τσιμενταυλάκων), οι οποίες κατασκευάστηκαν συγχρόνως με τα δίκτυα.

Στο μέλλον όμως όσες νέες συνδέσεις, θα κατασκευαστούν θα χρεώνονται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο και τον Κανονισμό Αποχέτευσης.

Γ) Την ρύθμιση των ανωτέρω οφειλών για τις ήδη κατασκευασμένες ιδιωτικές διακλαδώσεις σύνδεσης με τα αποχετευτικά δίκτυα ως εξής:

 1. 1.Η ρύθμιση της οφειλής ορίζεται σε έως εικοσιτέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσεως τα δέκα (10,00€) ευρώ μηνιαίως
 2. 2.Η πρώτη δόση της οφειλής καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα.
 3. 3.Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
 4. 4.Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει τρεις (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, με συνέπεια:

α) την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και

β) την άμεση βεβαίωση της οφειλής του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Οι καταναλωτές έχουν ήδη ενημερωθεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο και έχουν ήδη σταλεί ειδοποιήσεις σχετικά με το κοστολόγιο που βαραίνει κάθε ακίνητο.

Διευκρινίζουμε ότι το κόστος της παροχής (293,47€, χωρίς ΦΠΑ) αφορά το ακίνητο και επιμερίζεται σε όλους τους υδρολήπτες που κατοικούν στο ακίνητο.

Έτσι ένα σε κάποιο κτίριο υπάρχουν π.χ. 3 ενεργά υδρόμετρα το συνολικό κόστος θα επιμερισθεί στο 1/3 για κάθε υδρολήπτη.

Παρακαλούμε για την ανταπόκριση των καταναλωτών με στόχο την εξόφληση των οφειλών.

Σε περίπτωση που εκ παραδρομής κάποιος καταναλωτής χρεώθηκε με κοστολόγιο παροχής (για σύνδεση που δεν έγινε) παρακαλούμε όπως προσέλθει στην Υπηρεσία για να γίνει η σχετική διόρθωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ

 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου, Λατούς 8 – 72100 Άγιος Νικόλαος Κρήτης, τηλ. 2841082520
& 2841082720, fax 2841091211 και στο e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
ΔΕΙΤΕ ή ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ στον Υπολογιστή σας την σχετική Απόφαση του ΔΣ:

ΑΠΟΦΑΣΗ_ ΔΣ:210

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2019

                                             Άγιος Νικόλαος: 11/10/2019                  Αριθμ. πρωτ. :   4349

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. 1.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 /Α΄) και του άρθρου 64 του Ν. 4590/2019.
 2. 2.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. 3.Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/Α΄).
 4. 4.Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/2017).
 5. 5.Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-03-2018).
 6. 6.Την υπ΄ αριθμ. 10/04-02-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης ΄Υδρευσης – Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου του Νομού Λασιθίου, με θέμα: « Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έτους 2019».
 7. 7.Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3542/22-03-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΙΔ «Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης – Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (ΔΕΥΑΑΝ)» ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
 8. 8.Την υπ' αριθμ. πρωτ. 30920/22-04-2019 (ΑΔΑ:ΩΕΧΨ465ΧΘ7-ΨΒ2) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση σύναψης εκατόν εξήντα (160) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ ανταποδοτικού χαρακτήρα».
 9. 9.Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 31412/23-04-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) Ν. Λασιθίου.
 10. 10.Την υπ΄ αριθμ. 154/10-10-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης ΄Υδρευσης – Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου του Νομού Λασιθίου, με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».
 11. 11.Την με αριθμ. πρωτ. 4350/11-10-2019 βεβαίωση της Διευθύντριας Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Επιχείρησης ΄Υδρευσης – Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
 12. 12.Το Π.Δ. 176/1993 περί σύστασης ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Νομού Λασιθίου», (ΦΕΚ 65/τ.Α΄/28-04-1993) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 13. 13.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης ΄Υδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) Ν. Λασιθίου (ΦΕΚ 1278/τ.Β΄/4-10-2001) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4352/11-10-2019 βεβαίωση της Δημοτικής Επιχείρησης ΄Υδρευσης – Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.), περί ύπαρξης κενών θέσεων.
 14. 14.Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 4353/11-10-2019 και 4354/11-10-2019έγγραφα της Δημοτικής Επιχείρησης ΄Υδρευσης – Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου, σχετικά με τα προσόντα των κωδικών θέσεων 102 και 103 της παρούσας ανακοίνωσης .

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν), που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο του Νομού Λασιθίου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης -Αποχέτευσης

Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.)

Άγιος Νικόλαος

Ν. Λασιθίου  

ΔΕ

Τεχνιτών Υδραυλικών

8 μήνες 2
102

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης -Αποχέτευσης

Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.)

Άγιος Νικόλαος

Ν. Λασιθίου  

ΔΕ Ηλεκτρολόγων 8 μήνες 3
103

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης -Αποχέτευσης

Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.)

Άγιος Νικόλαος

Ν. Λασιθίου  

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

(Μ.Ε.Εκσκαφέας – Φορτωτής)

8 μήνες 1
104

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης -Αποχέτευσης

Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.)

Άγιος Νικόλαος

Ν. Λασιθίου  

ΥΕ

Εργατών Γενικών Καθηκόντων

8 μήνες 3

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 29-11 μέχρι 09-12-2019  στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

ΕΔΩ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ .PDF 1:anak_ada
 PDF 2:odigies
ΕΔΩ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΕ WORD:aitisi

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2841091214

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αγ. Νικόλαος 21 / 11 /2019                                                                    Αρ. Πρωτ.:     5124

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό για την σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 του Ν. 4412/2016), με τίτλο:

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΒΑΘΥ, ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ, ΑΛΜΥΡΟΥ»

προϋπολογισμού 3.380.000,00 Ευρώ

(πλέον Φ.Π.Α. 24%, ο οποίος δεν πληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4281/14)

(CPV: 45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης)

 

Άγιος Νικόλαος     21 - 11 -2019

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

 

Ευάγγελος  Μαυρικάκης

Ο Διαγωνισμός διεξάγεται μέσω ΕΣΗΔΗΣ  σύμφωνα με τους όρους Διακήρυξης
Αναλυτική Διακήρυξη σε pdf εδώ:analitiki
Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ σε pdf εδώ: perilipsi
Όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα στοιχεία για την συμμετοχή αντλούνται από το ΕΣΗΔΗΣ

22-03-2019

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ 

22-03-2019

 

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΥΓΙΗ ΚΟΣΜΟ. 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΕΣ, ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΜΑΣ.

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ.

 ΑΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΜΙΑ ΗΠΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΣ ΠΛΟΥΤΟ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ "ΝΕΡΟ".

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΜΕΙΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΣΕ ΑΦΘΟΝΙΑ, ΟΥΤΕ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΣΑΝ  "ΑΤΡΑΞΙΟΝ" ΟΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΝΙΑΓΑΡΑΣ.

ΑΣ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΗΧΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΑΣ.

 

Η ιστορία της ύδρευσης της πόλης του Αγ. Νικολάου

Πηγάδι ΛατούςΑπό μαρτυρίες και μνημεία που σώζονται έως σήμερα προκύπτει ότι η πόλη του Αγίου Νικολάου έως το 1933 κάλυπτε τις ανάγκες της σε πόσιμο νερό από ένα πηγάδι στη Νότια είσοδο της πόλης. Η θέση του πηγαδιού φαίνεται στη σημερινή οδό «Λατούς» από τη μεριά της γέφυρας του Ξηροποτάμου, (εκεί όπου σήμερα έχει κατασκευαστεί η κυκλοφοριακή διαμόρφωση). Η πηγή αναπαλαιώθηκε με όση δυνατή πιστότητα. Με το νερό αυτό γέμιζαν ντεπόζιτα, τα οποία μετέφεραν με κάρο και το μοίραζαν στα σπίτια.

Το 1933 επί Δημαρχίας Εμμ. Σκυβάλου κατασκευάστηκε η δεξαμενή στο λόφο Αγ. Χαραλάμπους, χωρητικότητας 300 m3 την οποία τροφοδοτούσαν με το νερό των πηγών Κυνηγού, Χιλιάς και Χαλασά. Τα υδρομαστευτικά έργα των πηγών έγιναν την περίοδο 1932-1936 και ο προσαγωγός ήταν από σιδηροσωλήνα. Για τη διανομή του νερού είχαν κατασκευάσει μερικούς αγωγούς διανομής σε κεντρικά σημεία της πόλης. Αργότερα προστέθηκαν και άλλα δίκτυα διανομής, το νερό όμως δεν επαρκούσε  για την κάλυψη των αναγκών της μικρής πόλης εκείνης της εποχής και για το λόγο αυτό η διανομή γινόταν εκ περιτροπής στις διάφορες γειτονιές, με βάνες διακοπής, τα «κλειδιά» όπως συνήθιζαν να τα αποκαλούν.

Μετά την απελευθέρωση από τη Γερμανική κατοχή το 1945, το δίκτυο αυτό αντικαταστάθηκε και επεκτάθηκε σε πολλά σημεία της πόλης με καλύτερες και μεγαλύτερης διαμέτρου σωλήνες. Παρ' όλα αυτά όμως, την καλοκαιρινή περίοδο, το νερό δεν ήταν και πάλι αρκετό και έτσι εφαρμοζόταν και πάλι το σύστημα των «κλειδιών».

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1960 ουσιαστικά δεν άλλαξε κάτι, ώσπου επί δημαρχίας Ρούσσου Καπετανάκη κατασκευάστηκε νέα δεξαμενή ωφέλιμου όγκου 750 m3 σε λόφο της περιοχής «Κοπράνες». Για να αυξήσουν την ποσότητα του νερού, έστω και σε βάρος της ποιότητάς του, άρχισαν να αντλούν το υφάλμυρο ή βλυχό νερό που είχε ένα πηγάδι που βρισκόταν στην περιοχή «Αμμούδα». Το 1965 ο Δήμος αγόρασε 2 πηγάδια στο Καλό Χωριό και με καταθλιπτικό αγωγό από αμιαντοτσιμεντοσωλήνα, διαμέτρου Φ315, μήκους 12 km οδηγούσε το νερό στη νέα δεξαμενή.

Η αλματώδης τουριστική ανάπτυξη της πόλης και της ευρύτερης περιοχής συνεχώς αυξάνουν τις ανάγκες σε πόσιμο νερό. Ο Δήμος στην προσπάθειά του για εξεύρεση επί πλέον υδάτινων πόρων συνεργάστηκε με τη Νομαρχία και το ΙΓΜΕ, το οποίο είχε αναλάβει εν τω μεταξύ, την υδρογεωλογική έρευνα ολόκληρου του Νομού. Έτσι το 1975 ανορύχθηκε και λειτούργησε η πρώτη γεώτρηση στη θέση «Δάμακας», εξασφαλίζοντας επιπλέον παροχή 45 m3/h. Το 1982 με τη βοήθεια του ΙΓΜΕ εξοπλίστηκαν και λειτουργούν άλλες τρεις γεωτρήσεις (Ενδίκτης, Μικρός Ενδίκτης, Φράγκουλα). Οι τέσσερις γεωτρήσεις αυτές τροφοδοτούν πλέον την πόλη με 100 m3/h περίπου.

Παράλληλα με αυτές τις ενέργειες ο Δήμος σε συνεργασία με την ΤΥΔΚ το διάστημα 1973-1978 προβαίνει στην αντικατάσταση των παλαιών σιδηροσωλήνων του εσωτερικού δικτύου με νέες από PVC σε ποσοστό 80%. Ο Αγ. Νικόλαος ήταν από τις πρώτες πόλεις στην Κρήτη, όπου αντικαταστάθηκαν τα υφιστάμενα από σιδηροσωλήνα δίκτυα, κυρίως με PVC και για δεύτερο λόγο με αμιαντοτσιμεντοσωλήνες.

Όμως και πάλι το πρόβλημα της ανεπάρκειας νερού είναι ορατό, ενώ παράλληλα η τουριστική ανάπτυξη συνεχίζει την καλπάζουσα πορεία της. Για μερική αντιμετώπιση της λειψυδρίας  ο Δήμος αναγκάζεται να συμπληρώνει μέρος των αναγκών του από την υφάλμυρη γεώτρηση του Μαργελίου (Μ. Λακκώνια).

Άγιος Νικόλαος

Συγχρόνως προχωρά η έρευνα του ΙΓΜΕ στον υδροφορέα του Δρασίου και μέχρι το 1986 παραχωρούνται στον Δήμο, από τη Νομαρχία τρεις επιπλέον γεωτρήσεις της περιοχής αυτής.

Για την παροχέτευση του νερού αυτών των γεωτρήσεων στη δεξαμενή, κατασκευάζεται νέος προσαγωγός (ο αγωγός του Δρασίου) από PVC, διαμέτρου Φ225 και συμπληρωματική δεξαμενή χωρητικότητας 750 m3 επί πλέον, δίπλα στην υφιστάμενη.

Τη θερινή περίοδο, επειδή και πάλι παρουσιάζεται έλλειμμα νερού ο Δήμος ενισχύει την παροχή του αγωγού του Δρασίου με 40m3/h από την κοινότητα Χουμεριάκου.

Το 1990 ο Δήμος Αγ. Νικολάου αναλαμβάνει να τροφοδοτήσει την περιοχή Αμμουδάρας, Βαθύ, κτλ. που ανήκαν διοικητικά στην κοινότητα Κριτσάς και για το σκοπό αυτό παραχωρούνται δύο επί πλέον γεωτρήσεις στο Δράσι και η γεώτρηση «Γωνιάς», οπότε σταματά η άντληση από το Καλό Χωριό.

Παρά τη λειτουργία των παραπάνω γεωτρήσεων ο αγωγός του Δρασίου δεν επαρκούσε για τη μεταφορά της συνολικής παροχής και συντάχθηκε νέα μελέτη που απέδειξε ότι ήταν ανάγκη να κατασκευαστεί συμπληρωματικά νέος αγωγός προσαγωγής και νέα δεξαμενή χωρητικότητας 2500 m3.

Από το 1997 έως το 2002 κατασκευάστηκε ο νέος αγωγός του Δρασίου από PVC, διαμέτρου Φ355 και η νέα δεξαμενή Δ9  στο ύψωμα «Κανακάρη».

Ο νέος αγωγός του Δρασίου λειτουργεί παράλληλα με τον αρχικό και σχεδιάστηκε ώστε να είναι σε θέση να τροφοδοτήσει την πόλη μελλοντικά με το νερό του φράγματος Αποσελέμη (το φράγμα και ο αγωγός μεταφοράς προς Λασίθι  βρίσκονται στην τελική πλέον φάση κατασκευής και απομένει η δημιουργία του φορέα διαχείρησης και η έναρξη λειτουργίας).

Σήμερα επομένως λειτουργούν η δεξαμενή στις «Κοπράνες», ωφέλιμου όγκου 1500 m3, όπου διοχετεύονται το νερό των πηγών, το νερό 4 γεωτρήσεων (Δάμακα, Μικρός και Μεγάλος Ενδίκτης, Φράγκουλα), μέρος της παροχής των γεωτρήσεων του Δρασίου. Η σύνδεση με τη νέα Δεξαμενή υψηλής ζώνης λειτουργεί ως ασφαλιστική δεικλίδα σε περιπτώσεις βλαβών. Η νέα δεξαμενή Δ9 κατασκευάστηκε στο υψόμετρο +160, για την εξυπηρέτηση των υψηλών περιοχών και παροχετεύεται από το υπόλοιπο νερό των γεωτρήσεων από το Δράσι. Με συντονισμένες προσπάθειες της ΒΙΟ.ΠΑ ΑΕ και της ΔΕΥΑΑΝ επετεύχθει η ένταξη του έργου της υδροδότησης του ΒΙΟ.ΠΑ σε χρηματοδοτούμενο έργο του ΕΣΠΑ αφού με εξοντωτικούς ρυθμούς έγινε εφικτή η ολοκλήρωση των σχετικών μελετών. Παράλληλα προβλέφτηκε η κατασκευή δεξαμενής, η οποία θα εξυπηρετήσει την αναπτυσσόμενη κατάντη του ΒΙΟ.ΠΑ περιοχή, με προοπτική εξέλιξης σε ζώνης πρώτης ή εναλλακτικής κατοικίας των σχετιζόμενων με το ΒΙΟ.ΠΑ. Σήμερα, τέλη Οκτωβρίου 2013, τα δίκτυα ολοκληρώνονται, η Δεξαμενή βρίσκεται σε φάση σκυροδέτησης, οπότε όπως προβλέπεται το έργο θα ολοκληρωθεί κανονικά.