ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2019

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019»

NUTS: GR43200101 CPV: 45520000-8

                 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου προκηρύσσει Ανοικτό Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση των παρακάτω μηχανημάτων για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των

û  Του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ 191 Α’) «Περί κινήτρων για την Ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως».

û  Του Ν. 3463/06 (Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων), άρθ. 209 παρ. 1.

û  Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

û  Τις διατάξεις των άρθρων 53, 54 & 311 του Ν. 4412/2016

û  Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

α)   ΕΚΣΚΑΦΕΑ - ΑΕΡΟΣΦΥΡΑ με ιπποδύναμη μεγαλύτερη των 90 ΗΡ:                                                                     100 ώρες

β)   ΕΚΣΚΑΦΕΑ τύπου JCB με ιπποδύναμη μεγαλύτερη των 60 ΗΡ:                                                                             610 ώρες

γ) ΜΙΚΡΟ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (ερπυστριοφόρο) με ιπποδύναμη μεγαλύτερη των 20 ΗΡ και μικρότερη των 60 ΗΡ:         610 ώρες

δ) ΦΟΡΤΗΓΟ τριών αξόνων ταξινομημένο με μεταφορική ικανότητα μικτού φορτίου 26.000 Kg και επιθυμητή φορολογήσιμη ιπποδύναμη μεγαλύτερη των 70 ΗΡ:                                                                                                                     460 ώρες

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: € 59.860,00 χωρίς την δαπάνη του ΦΠΑ 24% ή € 74.226,40 συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για τον ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 6207012 € 90.000,00 «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΔΕ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ)» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. έτους 2019 (Β’ τροποποίηση). Από αυτό το ποσόν έχει γίνει ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης για την ισχύουσα σύμβαση ποσού € 37.536,28. Για την παρούσα μίσθωση έχει γίνει ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης ποσού € 52.463,72 για την κάλυψη του έτους 2019 ενώ για το υπόλοιπο ποσόν (€21.762,68) θα προβλεφθεί σχετική πίστωση στον ίδιο ΚΑ του προϋπολογισμού του 2020. Η μίσθωση θα έχει διάρκεια «μέχρις εξαντλήσεως του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου» καιέναρξη την ημερομηνία υπογραφής τηςσχετικής σύμβασης.

Μειοδότρια προσφορά θα αναδειχθεί εκείνη με την χαμηλότερη συνολική δαπάνη για όλα τα παραπάνω μηχανήματα συνολικά, χωρίς εξαίρεση και για τις αντίστοιχες ώρες. Σε περίπτωση που δεν δοθεί προσφορά έστω και για ένα μηχάνημα, ο προσφέρων αποκλείεται από την δημοπρασία.

     Η μίσθωση των μηχανημάτων θα γίνει για την αντιμετώπιση της επισκευής ζημιών των δικτύων εντός των ορίων της Δ.Ε. Αγ. Νικολάου για την χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Ο μειοδότης δεσμεύεται να δέχεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των ωρών απασχόλησης των μηχανημάτων όπως αυτές έχουν προϋπολογιστεί, ούτως ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, χωρίς υπέρβαση του συνολικού συμβατικού οικονομικού αντικειμένου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού στις 29/10/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. (ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών) μέχρι 10:30 πμ. (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών) στα γραφεία της ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου, που βρίσκονται στην οδό Λατούς 8.

Στην δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και κοινοπραξίες, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της μίσθωσης και διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση των αναφερομένων στην Αναλυτική Διακήρυξη. Η παρούσα καθώς και η αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στον ιστότοπο της επιχείρησης www.deyaan.gr

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό καθώς και η δυνατότητα εκτύπωσης των απαραίτητων εγγράφων για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, παρέχονται στον ιστότοπο της επιχείρησης και διευκρινήσεις στο τηλ: 2841091218, Μαν. Καναβός, έως την προηγούμενη της δημοπρασίας & ώρα 15:00.

                                                                                    Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                       της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

                                                                                     

                                                                                   

                                                                                 Εμμανουήλ Καραβελάκης         

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ή Αποθήκευση των απαραίτητων εγγράφων ΕΔΩ:

Αναλυτική Διακήρυξη:an_diak
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:te
ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:tex_pro
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:proyp
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(PDF):ent_prosf
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(XLS):prosf
ΤΕΥΔ:teyd                                                                                                              
 Περισσότερες Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλ: 2841091218, Μαν. Καναβός, έως την προηγούμενη της δημοπρασίας & ώρα 15:00

 

22-03-2019

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ 

22-03-2019

 

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΥΓΙΗ ΚΟΣΜΟ. 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΕΣ, ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΜΑΣ.

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ.

 ΑΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΜΙΑ ΗΠΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΣ ΠΛΟΥΤΟ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ "ΝΕΡΟ".

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΜΕΙΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΣΕ ΑΦΘΟΝΙΑ, ΟΥΤΕ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΣΑΝ  "ΑΤΡΑΞΙΟΝ" ΟΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΝΙΑΓΑΡΑΣ.

ΑΣ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΗΧΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΑΣ.

 

Η ιστορία της ύδρευσης της πόλης του Αγ. Νικολάου

Πηγάδι ΛατούςΑπό μαρτυρίες και μνημεία που σώζονται έως σήμερα προκύπτει ότι η πόλη του Αγίου Νικολάου έως το 1933 κάλυπτε τις ανάγκες της σε πόσιμο νερό από ένα πηγάδι στη Νότια είσοδο της πόλης. Η θέση του πηγαδιού φαίνεται στη σημερινή οδό «Λατούς» από τη μεριά της γέφυρας του Ξηροποτάμου, (εκεί όπου σήμερα έχει κατασκευαστεί η κυκλοφοριακή διαμόρφωση). Η πηγή αναπαλαιώθηκε με όση δυνατή πιστότητα. Με το νερό αυτό γέμιζαν ντεπόζιτα, τα οποία μετέφεραν με κάρο και το μοίραζαν στα σπίτια.

Το 1933 επί Δημαρχίας Εμμ. Σκυβάλου κατασκευάστηκε η δεξαμενή στο λόφο Αγ. Χαραλάμπους, χωρητικότητας 300 m3 την οποία τροφοδοτούσαν με το νερό των πηγών Κυνηγού, Χιλιάς και Χαλασά. Τα υδρομαστευτικά έργα των πηγών έγιναν την περίοδο 1932-1936 και ο προσαγωγός ήταν από σιδηροσωλήνα. Για τη διανομή του νερού είχαν κατασκευάσει μερικούς αγωγούς διανομής σε κεντρικά σημεία της πόλης. Αργότερα προστέθηκαν και άλλα δίκτυα διανομής, το νερό όμως δεν επαρκούσε  για την κάλυψη των αναγκών της μικρής πόλης εκείνης της εποχής και για το λόγο αυτό η διανομή γινόταν εκ περιτροπής στις διάφορες γειτονιές, με βάνες διακοπής, τα «κλειδιά» όπως συνήθιζαν να τα αποκαλούν.

Μετά την απελευθέρωση από τη Γερμανική κατοχή το 1945, το δίκτυο αυτό αντικαταστάθηκε και επεκτάθηκε σε πολλά σημεία της πόλης με καλύτερες και μεγαλύτερης διαμέτρου σωλήνες. Παρ' όλα αυτά όμως, την καλοκαιρινή περίοδο, το νερό δεν ήταν και πάλι αρκετό και έτσι εφαρμοζόταν και πάλι το σύστημα των «κλειδιών».

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1960 ουσιαστικά δεν άλλαξε κάτι, ώσπου επί δημαρχίας Ρούσσου Καπετανάκη κατασκευάστηκε νέα δεξαμενή ωφέλιμου όγκου 750 m3 σε λόφο της περιοχής «Κοπράνες». Για να αυξήσουν την ποσότητα του νερού, έστω και σε βάρος της ποιότητάς του, άρχισαν να αντλούν το υφάλμυρο ή βλυχό νερό που είχε ένα πηγάδι που βρισκόταν στην περιοχή «Αμμούδα». Το 1965 ο Δήμος αγόρασε 2 πηγάδια στο Καλό Χωριό και με καταθλιπτικό αγωγό από αμιαντοτσιμεντοσωλήνα, διαμέτρου Φ315, μήκους 12 km οδηγούσε το νερό στη νέα δεξαμενή.

Η αλματώδης τουριστική ανάπτυξη της πόλης και της ευρύτερης περιοχής συνεχώς αυξάνουν τις ανάγκες σε πόσιμο νερό. Ο Δήμος στην προσπάθειά του για εξεύρεση επί πλέον υδάτινων πόρων συνεργάστηκε με τη Νομαρχία και το ΙΓΜΕ, το οποίο είχε αναλάβει εν τω μεταξύ, την υδρογεωλογική έρευνα ολόκληρου του Νομού. Έτσι το 1975 ανορύχθηκε και λειτούργησε η πρώτη γεώτρηση στη θέση «Δάμακας», εξασφαλίζοντας επιπλέον παροχή 45 m3/h. Το 1982 με τη βοήθεια του ΙΓΜΕ εξοπλίστηκαν και λειτουργούν άλλες τρεις γεωτρήσεις (Ενδίκτης, Μικρός Ενδίκτης, Φράγκουλα). Οι τέσσερις γεωτρήσεις αυτές τροφοδοτούν πλέον την πόλη με 100 m3/h περίπου.

Παράλληλα με αυτές τις ενέργειες ο Δήμος σε συνεργασία με την ΤΥΔΚ το διάστημα 1973-1978 προβαίνει στην αντικατάσταση των παλαιών σιδηροσωλήνων του εσωτερικού δικτύου με νέες από PVC σε ποσοστό 80%. Ο Αγ. Νικόλαος ήταν από τις πρώτες πόλεις στην Κρήτη, όπου αντικαταστάθηκαν τα υφιστάμενα από σιδηροσωλήνα δίκτυα, κυρίως με PVC και για δεύτερο λόγο με αμιαντοτσιμεντοσωλήνες.

Όμως και πάλι το πρόβλημα της ανεπάρκειας νερού είναι ορατό, ενώ παράλληλα η τουριστική ανάπτυξη συνεχίζει την καλπάζουσα πορεία της. Για μερική αντιμετώπιση της λειψυδρίας  ο Δήμος αναγκάζεται να συμπληρώνει μέρος των αναγκών του από την υφάλμυρη γεώτρηση του Μαργελίου (Μ. Λακκώνια).

Άγιος Νικόλαος

Συγχρόνως προχωρά η έρευνα του ΙΓΜΕ στον υδροφορέα του Δρασίου και μέχρι το 1986 παραχωρούνται στον Δήμο, από τη Νομαρχία τρεις επιπλέον γεωτρήσεις της περιοχής αυτής.

Για την παροχέτευση του νερού αυτών των γεωτρήσεων στη δεξαμενή, κατασκευάζεται νέος προσαγωγός (ο αγωγός του Δρασίου) από PVC, διαμέτρου Φ225 και συμπληρωματική δεξαμενή χωρητικότητας 750 m3 επί πλέον, δίπλα στην υφιστάμενη.

Τη θερινή περίοδο, επειδή και πάλι παρουσιάζεται έλλειμμα νερού ο Δήμος ενισχύει την παροχή του αγωγού του Δρασίου με 40m3/h από την κοινότητα Χουμεριάκου.

Το 1990 ο Δήμος Αγ. Νικολάου αναλαμβάνει να τροφοδοτήσει την περιοχή Αμμουδάρας, Βαθύ, κτλ. που ανήκαν διοικητικά στην κοινότητα Κριτσάς και για το σκοπό αυτό παραχωρούνται δύο επί πλέον γεωτρήσεις στο Δράσι και η γεώτρηση «Γωνιάς», οπότε σταματά η άντληση από το Καλό Χωριό.

Παρά τη λειτουργία των παραπάνω γεωτρήσεων ο αγωγός του Δρασίου δεν επαρκούσε για τη μεταφορά της συνολικής παροχής και συντάχθηκε νέα μελέτη που απέδειξε ότι ήταν ανάγκη να κατασκευαστεί συμπληρωματικά νέος αγωγός προσαγωγής και νέα δεξαμενή χωρητικότητας 2500 m3.

Από το 1997 έως το 2002 κατασκευάστηκε ο νέος αγωγός του Δρασίου από PVC, διαμέτρου Φ355 και η νέα δεξαμενή Δ9  στο ύψωμα «Κανακάρη».

Ο νέος αγωγός του Δρασίου λειτουργεί παράλληλα με τον αρχικό και σχεδιάστηκε ώστε να είναι σε θέση να τροφοδοτήσει την πόλη μελλοντικά με το νερό του φράγματος Αποσελέμη (το φράγμα και ο αγωγός μεταφοράς προς Λασίθι  βρίσκονται στην τελική πλέον φάση κατασκευής και απομένει η δημιουργία του φορέα διαχείρησης και η έναρξη λειτουργίας).

Σήμερα επομένως λειτουργούν η δεξαμενή στις «Κοπράνες», ωφέλιμου όγκου 1500 m3, όπου διοχετεύονται το νερό των πηγών, το νερό 4 γεωτρήσεων (Δάμακα, Μικρός και Μεγάλος Ενδίκτης, Φράγκουλα), μέρος της παροχής των γεωτρήσεων του Δρασίου. Η σύνδεση με τη νέα Δεξαμενή υψηλής ζώνης λειτουργεί ως ασφαλιστική δεικλίδα σε περιπτώσεις βλαβών. Η νέα δεξαμενή Δ9 κατασκευάστηκε στο υψόμετρο +160, για την εξυπηρέτηση των υψηλών περιοχών και παροχετεύεται από το υπόλοιπο νερό των γεωτρήσεων από το Δράσι. Με συντονισμένες προσπάθειες της ΒΙΟ.ΠΑ ΑΕ και της ΔΕΥΑΑΝ επετεύχθει η ένταξη του έργου της υδροδότησης του ΒΙΟ.ΠΑ σε χρηματοδοτούμενο έργο του ΕΣΠΑ αφού με εξοντωτικούς ρυθμούς έγινε εφικτή η ολοκλήρωση των σχετικών μελετών. Παράλληλα προβλέφτηκε η κατασκευή δεξαμενής, η οποία θα εξυπηρετήσει την αναπτυσσόμενη κατάντη του ΒΙΟ.ΠΑ περιοχή, με προοπτική εξέλιξης σε ζώνης πρώτης ή εναλλακτικής κατοικίας των σχετιζόμενων με το ΒΙΟ.ΠΑ. Σήμερα, τέλη Οκτωβρίου 2013, τα δίκτυα ολοκληρώνονται, η Δεξαμενή βρίσκεται σε φάση σκυροδέτησης, οπότε όπως προβλέπεται το έργο θα ολοκληρωθεί κανονικά.