ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (2)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Άγιος Νικόλαος : 19/06/2018   Αριθ. Πρωτ. : 3018

ΕΡΓΟ: «ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018 & 2019»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.,
Προβαίνει σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συμμετοχής σε Συνοπτικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή με τους εξής όρους:
1. Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές εταιριών ή κοινοπραξιών.
2. Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου των χρήσεων 2018 & 2019 της Δ.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου, από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές.
CPV: 79210000-9
3. Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της Δ.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου, Λατούς 8, Τ.Κ. 72100, Άγιος Νικόλαος.
4. Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου, θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου των χρήσεων 2018 & 2019, υπογεγραμμένη από τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο.
5. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε € 10.000,00, χωρίς την δαπάνη για Φ.Π.Α. 24%, ή σε € 12.400,00, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α., για τον έλεγχο των χρήσεων 2018 & 2019.
6. Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν καθορίζονται στην Αναλυτική Διακήρυξη η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και θα είναι διαθέσιμη επίσης στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. : (www.deyaan.gr)
Ο κλειστός φάκελος προσφοράς θα αποσταλεί ή θα κατατεθεί στην Δ.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λατούς 8, Τ.Κ. 72100, Άγιος Νικόλαος, ενώπιον ή υπόψη της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού έως και την 3η Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30. Οι περιερχόμενοι με οποιονδήποτε τρόπο στην Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. φάκελοι, με ευθύνη των συμμετεχόντων θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας. Φάκελοι Προσφορών που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη.
7. Το κριτήριο ανάθεσης προκειμένου να ανατεθεί η ως άνω υπηρεσία, θα είναι
η χαμηλότερη οικονομική προσφορά μόνον από άποψη τιμής.
8. Η εργασία του παραπάνω ελέγχου θα παρασχεθεί εντός του έτους 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

      ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ

  

ΔΕΙΤΕ ή ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ στον Υπολογιστή σας τα σχετικά αρχεία απαραίτητα για την συμμετοχή:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:analyt

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (PDF):prosfora

ΤΕΥΔ (WORD):teyd

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 4

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Άγιος Νικόλαος : 13-06-2018
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 2924
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
NUTS: GR432 (Λασίθι)

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγ. Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) προκηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και συμπλήρωση Τιμολογίου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά (αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής) για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ». Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των € 37.000,00 χωρίς την δαπάνη για ΦΠΑ ή (€45.880,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). Η δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του έτους 2018, θα βαρύνει τον ΚΑ 2505003 (ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ) με πρόβλεψη € 21.080,00 με ΦΠΑ (υπόλοιπο για το έτος 2018) που προέρχεται από χρηματοδότηση ιδίων πόρων της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. Θα προβλεφθεί και θα γίνει ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης του προβλεπόμενου ποσού για το έτος 2019 € 24.800,00.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 26/06/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν., Λατούς 8 ΤΚ 72100 Άγ. Νικόλαος {NUTS: GR432 (Λασίθι)} από την αρμόδια επιτροπή και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμοί, ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών (που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις) που έχουν σαν κύρια επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα (όπως αυτό αποδεικνύεται από τους καταστατικούς τους σκοπούς και τον επίσημο κύκλο εργασιών τους), κατά τα τελευταία τρία (3) έτη τουλάχιστον. Η κατάθεση των προσφορών γίνεται ενώπιον της επιτροπής την καθορισμένη ημέρα και ώρα με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Γίνονται δεκτοί και φάκελοι προσφορών που κατατίθενται στην επιτροπή μέσω υπηρεσίας μεταφορών, αρκεί να πρωτοκολληθούν εμπρόθεσμα, που σημαίνει το αργότερο μέχρι την ώρα λήξης επίδοσης προσφορών (10:00 πμ) στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας. Η κατάθεση θα αποδεικνύεται από την σφραγίδα του πρωτοκόλλου με αποκλειστική ευθύνη του συμμετέχοντα. Οι προσφορές επί ποινή αποκλεισμού θα έχουν ισχύ τουλάχιστον για (6) Έξι μήνες από την υποβολή τους.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή ίση με το 1% του προϋπολογισμού, δηλ. ποσού € 370,00.
Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον/ους προμηθευτή/ες θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της, με παράδοση των υλικών σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΤΥ και όσα περιγράφονται στην Αναλυτική Διακήρυξη και την μελέτη που έχει εγκριθεί και έχει λάβει γνώση ο κάθε συμμετέχων. Cpv: 24312220-2.
Τα συμβατικά τεύχη της μελέτης και κάθε απαραίτητο έγγραφο για την συμμετοχή στον διαγωνισμό θα βρίσκονται στην διάθεση των ενδιαφερομένων στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση της επιχείρησης www.deyaan.gr και μπορούν να αναπαραχθούν από τους ενδιαφερόμενους, μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού και μέχρι τις 15:00. Περισσότερες πληροφορίες από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, (Λατούς 8, 72 100 Αγ. Νικόλαος, τηλ.: 2841091218). Αρμόδιος υπάλληλος: Μαν. Καναβός & email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ:18PROC003250726
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΜΔΗΣ ΑΔΑΜ:18PROC003250881

Ο Πρόεδρος
του Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

Εμμανουήλ Καραβελάκης

ΔΕΙΤΕ ή ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ στον Υπολογιστή σας τα σχετικα αρχεία απαραίτητα για την συμμετοχή:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:anal_diak
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:sum_mel
ΤΕΥΔ (.DOC):teyd
 

 

22-03-2018

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ 

Εισηγήσεις της ημερίδας για την Παγκόσμια Ημέρα του Νερού (Λάρισα, 9/3/2018)

Ημερίδες –> 2018.03.09 “Ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα του Νερού” (Λάρισα)   (http://www.edeya.gr/imerides/pagkosmia-imera-nerou-2018-1) 

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΥΓΙΗ ΚΟΣΜΟ. 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΕΣ, ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΜΑΣ.

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ.

 ΑΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΜΙΑ ΗΠΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΣ ΠΛΟΥΤΟ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ "ΝΕΡΟ".

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΜΕΙΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΣΕ ΑΦΘΟΝΙΑ, ΟΥΤΕ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΣΑΝ  "ΑΤΡΑΞΙΟΝ" ΟΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΝΙΑΓΑΡΑΣ.

ΑΣ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΗΧΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΑΣ.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΝΕΡΟΥ!!!!

 http://worldwaterday.org/25-years-world-water-days/

Η ιστορία της ύδρευσης της πόλης του Αγ. Νικολάου

Πηγάδι ΛατούςΑπό μαρτυρίες και μνημεία που σώζονται έως σήμερα προκύπτει ότι η πόλη του Αγίου Νικολάου έως το 1933 κάλυπτε τις ανάγκες της σε πόσιμο νερό από ένα πηγάδι στη Νότια είσοδο της πόλης. Η θέση του πηγαδιού φαίνεται στη σημερινή οδό «Λατούς» από τη μεριά της γέφυρας του Ξηροποτάμου, (εκεί όπου σήμερα έχει κατασκευαστεί η κυκλοφοριακή διαμόρφωση). Η πηγή αναπαλαιώθηκε με όση δυνατή πιστότητα. Με το νερό αυτό γέμιζαν ντεπόζιτα, τα οποία μετέφεραν με κάρο και το μοίραζαν στα σπίτια.

Το 1933 επί Δημαρχίας Εμμ. Σκυβάλου κατασκευάστηκε η δεξαμενή στο λόφο Αγ. Χαραλάμπους, χωρητικότητας 300 m3 την οποία τροφοδοτούσαν με το νερό των πηγών Κυνηγού, Χιλιάς και Χαλασά. Τα υδρομαστευτικά έργα των πηγών έγιναν την περίοδο 1932-1936 και ο προσαγωγός ήταν από σιδηροσωλήνα. Για τη διανομή του νερού είχαν κατασκευάσει μερικούς αγωγούς διανομής σε κεντρικά σημεία της πόλης. Αργότερα προστέθηκαν και άλλα δίκτυα διανομής, το νερό όμως δεν επαρκούσε  για την κάλυψη των αναγκών της μικρής πόλης εκείνης της εποχής και για το λόγο αυτό η διανομή γινόταν εκ περιτροπής στις διάφορες γειτονιές, με βάνες διακοπής, τα «κλειδιά» όπως συνήθιζαν να τα αποκαλούν.

Μετά την απελευθέρωση από τη Γερμανική κατοχή το 1945, το δίκτυο αυτό αντικαταστάθηκε και επεκτάθηκε σε πολλά σημεία της πόλης με καλύτερες και μεγαλύτερης διαμέτρου σωλήνες. Παρ' όλα αυτά όμως, την καλοκαιρινή περίοδο, το νερό δεν ήταν και πάλι αρκετό και έτσι εφαρμοζόταν και πάλι το σύστημα των «κλειδιών».

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1960 ουσιαστικά δεν άλλαξε κάτι, ώσπου επί δημαρχίας Ρούσσου Καπετανάκη κατασκευάστηκε νέα δεξαμενή ωφέλιμου όγκου 750 m3 σε λόφο της περιοχής «Κοπράνες». Για να αυξήσουν την ποσότητα του νερού, έστω και σε βάρος της ποιότητάς του, άρχισαν να αντλούν το υφάλμυρο ή βλυχό νερό που είχε ένα πηγάδι που βρισκόταν στην περιοχή «Αμμούδα». Το 1965 ο Δήμος αγόρασε 2 πηγάδια στο Καλό Χωριό και με καταθλιπτικό αγωγό από αμιαντοτσιμεντοσωλήνα, διαμέτρου Φ315, μήκους 12 km οδηγούσε το νερό στη νέα δεξαμενή.

Η αλματώδης τουριστική ανάπτυξη της πόλης και της ευρύτερης περιοχής συνεχώς αυξάνουν τις ανάγκες σε πόσιμο νερό. Ο Δήμος στην προσπάθειά του για εξεύρεση επί πλέον υδάτινων πόρων συνεργάστηκε με τη Νομαρχία και το ΙΓΜΕ, το οποίο είχε αναλάβει εν τω μεταξύ, την υδρογεωλογική έρευνα ολόκληρου του Νομού. Έτσι το 1975 ανορύχθηκε και λειτούργησε η πρώτη γεώτρηση στη θέση «Δάμακας», εξασφαλίζοντας επιπλέον παροχή 45 m3/h. Το 1982 με τη βοήθεια του ΙΓΜΕ εξοπλίστηκαν και λειτουργούν άλλες τρεις γεωτρήσεις (Ενδίκτης, Μικρός Ενδίκτης, Φράγκουλα). Οι τέσσερις γεωτρήσεις αυτές τροφοδοτούν πλέον την πόλη με 100 m3/h περίπου.

Παράλληλα με αυτές τις ενέργειες ο Δήμος σε συνεργασία με την ΤΥΔΚ το διάστημα 1973-1978 προβαίνει στην αντικατάσταση των παλαιών σιδηροσωλήνων του εσωτερικού δικτύου με νέες από PVC σε ποσοστό 80%. Ο Αγ. Νικόλαος ήταν από τις πρώτες πόλεις στην Κρήτη, όπου αντικαταστάθηκαν τα υφιστάμενα από σιδηροσωλήνα δίκτυα, κυρίως με PVC και για δεύτερο λόγο με αμιαντοτσιμεντοσωλήνες.

Όμως και πάλι το πρόβλημα της ανεπάρκειας νερού είναι ορατό, ενώ παράλληλα η τουριστική ανάπτυξη συνεχίζει την καλπάζουσα πορεία της. Για μερική αντιμετώπιση της λειψυδρίας  ο Δήμος αναγκάζεται να συμπληρώνει μέρος των αναγκών του από την υφάλμυρη γεώτρηση του Μαργελίου (Μ. Λακκώνια).

Άγιος Νικόλαος

Συγχρόνως προχωρά η έρευνα του ΙΓΜΕ στον υδροφορέα του Δρασίου και μέχρι το 1986 παραχωρούνται στον Δήμο, από τη Νομαρχία τρεις επιπλέον γεωτρήσεις της περιοχής αυτής.

Για την παροχέτευση του νερού αυτών των γεωτρήσεων στη δεξαμενή, κατασκευάζεται νέος προσαγωγός (ο αγωγός του Δρασίου) από PVC, διαμέτρου Φ225 και συμπληρωματική δεξαμενή χωρητικότητας 750 m3 επί πλέον, δίπλα στην υφιστάμενη.

Τη θερινή περίοδο, επειδή και πάλι παρουσιάζεται έλλειμμα νερού ο Δήμος ενισχύει την παροχή του αγωγού του Δρασίου με 40m3/h από την κοινότητα Χουμεριάκου.

Το 1990 ο Δήμος Αγ. Νικολάου αναλαμβάνει να τροφοδοτήσει την περιοχή Αμμουδάρας, Βαθύ, κτλ. που ανήκαν διοικητικά στην κοινότητα Κριτσάς και για το σκοπό αυτό παραχωρούνται δύο επί πλέον γεωτρήσεις στο Δράσι και η γεώτρηση «Γωνιάς», οπότε σταματά η άντληση από το Καλό Χωριό.

Παρά τη λειτουργία των παραπάνω γεωτρήσεων ο αγωγός του Δρασίου δεν επαρκούσε για τη μεταφορά της συνολικής παροχής και συντάχθηκε νέα μελέτη που απέδειξε ότι ήταν ανάγκη να κατασκευαστεί συμπληρωματικά νέος αγωγός προσαγωγής και νέα δεξαμενή χωρητικότητας 2500 m3.

Από το 1997 έως το 2002 κατασκευάστηκε ο νέος αγωγός του Δρασίου από PVC, διαμέτρου Φ355 και η νέα δεξαμενή Δ9  στο ύψωμα «Κανακάρη».

Ο νέος αγωγός του Δρασίου λειτουργεί παράλληλα με τον αρχικό και σχεδιάστηκε ώστε να είναι σε θέση να τροφοδοτήσει την πόλη μελλοντικά με το νερό του φράγματος Αποσελέμη (το φράγμα και ο αγωγός μεταφοράς προς Λασίθι  βρίσκονται στην τελική πλέον φάση κατασκευής και απομένει η δημιουργία του φορέα διαχείρησης και η έναρξη λειτουργίας).

Σήμερα επομένως λειτουργούν η δεξαμενή στις «Κοπράνες», ωφέλιμου όγκου 1500 m3, όπου διοχετεύονται το νερό των πηγών, το νερό 4 γεωτρήσεων (Δάμακα, Μικρός και Μεγάλος Ενδίκτης, Φράγκουλα), μέρος της παροχής των γεωτρήσεων του Δρασίου. Η σύνδεση με τη νέα Δεξαμενή υψηλής ζώνης λειτουργεί ως ασφαλιστική δεικλίδα σε περιπτώσεις βλαβών. Η νέα δεξαμενή Δ9 κατασκευάστηκε στο υψόμετρο +160, για την εξυπηρέτηση των υψηλών περιοχών και παροχετεύεται από το υπόλοιπο νερό των γεωτρήσεων από το Δράσι. Με συντονισμένες προσπάθειες της ΒΙΟ.ΠΑ ΑΕ και της ΔΕΥΑΑΝ επετεύχθει η ένταξη του έργου της υδροδότησης του ΒΙΟ.ΠΑ σε χρηματοδοτούμενο έργο του ΕΣΠΑ αφού με εξοντωτικούς ρυθμούς έγινε εφικτή η ολοκλήρωση των σχετικών μελετών. Παράλληλα προβλέφτηκε η κατασκευή δεξαμενής, η οποία θα εξυπηρετήσει την αναπτυσσόμενη κατάντη του ΒΙΟ.ΠΑ περιοχή, με προοπτική εξέλιξης σε ζώνης πρώτης ή εναλλακτικής κατοικίας των σχετιζόμενων με το ΒΙΟ.ΠΑ. Σήμερα, τέλη Οκτωβρίου 2013, τα δίκτυα ολοκληρώνονται, η Δεξαμενή βρίσκεται σε φάση σκυροδέτησης, οπότε όπως προβλέπεται το έργο θα ολοκληρωθεί κανονικά.