ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Άγ. Νικόλαος 05-02-2020  Αρ. πρωτ. 569

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου-Μελετητή για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Έργα πρόσβασης Ε.Ε.Λ. πόλεως Νεάπολης και οικισμών Βουλισμένης-Λατσίδας».

Έχοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις του άρθρου 188 παρ. 6, σε συνδυασμό με το άρθρο 123 παρ. 3 του Ν. 4412/2016.
• Την με αριθμ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466/10.09.2018 (ΦΕΚ 4203/Β/25-09-2018) απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα « Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων – Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα»
• Την αρ. πρωτ. 2305/31.5.2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
• Την αρ. πρωτ. 5451/12.12.2019 Ανακλητική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
• Την αρ. πρωτ. 5719/31.12.2019 Ανακλητική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
• Την αρ. πρωτ. 461/30.1.2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
• Την «Μελέτη Τεχνικών Έργων Πρόσβασης στην Ε.Ε.Λ. Νεάπολης» που ανατέθηκε με την αρ. πρωτ. 872/22.2.2018 Σύμβαση
• Την 134/2019 απόφαση του ΔΣ περί «Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου - Μελετητή για την κατασκευή του έργου με τίτλο “Έργα πρόσβασης Ε.Ε.Λ. πόλεως Νεάπολης και οικισμών Βουλισμένης – Λατσίδας”»

Καλούμε
Τον μελετητή Βοσκάκη Εμμανουήλ, Πολ. Μηχανικό, με πτυχίο μελετητή (αρ.9226) για την κατηγορία ‘8’ Στατικές Μελέτες και ‘16’ Τοπογραφικές Μελέτες, με έδρα το Ηράκλειο, ΤΚ 71201, οδός Γιαμαλάκη αρ. 50 με ΑΦΜ: 020820540, που συνέταξε την μελέτη «Μελέτη Τεχνικών Έργων Πρόσβασης στην Ε.Ε.Λ. Νεάπολης» η οποία συμπεριλήφθηκε στο Υποέργο 2 «Έργα πρόσβασης Ε.Ε.Λ. πόλεως Νεάπολης και οικισμών Βουλισμένης-Λατσίδας» της Πράξης «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων πόλεως Νεάπολης και οικισμών Βουλισμένης-Λατσίδας και συνοδά έργα», η οποία έχει με την αρ. πρωτ. 1781/8.4.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»,

Να υποβάλει την 17/2/2020, σύμφωνα με την ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466/10-09-2018 (ΦΕΚ 4203/Β/25-09-2018) απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, προσφορά για την ανάθεση της αναφερόμενης υπηρεσίας, η οποία θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 που αφορούν τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και 2, την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, καθώς και την οικονομική προσφορά.

Η αμοιβή ορίζεται για τις δημόσιες συμβάσεις έργων κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 χαμηλότερη ή ίση με το 1,5% της αξίας της σύμβασης του έργου [215.151.69 ευρώ χωρίς ΦΠΑ) και σε κάθε περίπτωση κάτω των ορίων των παρ. β και γ του άρθρου 5 του ν. 4412/2016.

Η τριμελής επιτροπή διαπραγμάτευσης θα συνεδριάσει για να αξιολογήσει την προσφορά του μελετητή την Τετάρτη 19/2/2020.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. για το χρονικό διάστημα 10 ημερών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ

 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου, Λατούς 8 – 72100 Άγιος Νικόλαος Κρήτης, από την κα Ευαγγελία Δεμέτζου
στο τηλ. 28410 86148,fax 2841026726 και στο e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.