ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΕΛ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Άγιος Νικόλαος : 1-10-2020
Αριθ. Πρωτ. :4180

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό για την σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου άνω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής με αξιολόγηση μελέτης (άρθρο 50 του Ν. 4412/2016), με τίτλο:

«Η/Μ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΟΥΛΙΣΜΕΝΗΣ-ΛΑΤΣΙΔΑΣ»

προϋπολογισμού 3.545.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ),

(CPV : 45252127-4 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων)

(CPV : 90481000-2 Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων)

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, θα βρίσκονται στην διάθεση των ενδιαφερομένων στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.deyaan.gr.

Διευκρινήσεις δίδονται από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν., τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δ/νση: Λατούς 8, Αγ. Νικόλαος, ΤΚ 72100, (NUTSEL432) τηλ.: 2841086148, 2841086149 Fax: 2841026726).

Η Αναλυτική διακήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό υπόδειγμα της ΕΑΑΔΗΣΥ για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων  άνω των ορίων του ν. 4412/2016 με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης εγκρίθηκαν με την υπ. αριθμ.  161/2020 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. με ΑΔΑ: Ψ4ΗΟΟΕΨ5-2Δ1.

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.qov.qr του συστήματος με αριθμό συστήματος 92893. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 1-12-2020 και ώρα, 15.00.μ.μ.

Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και έχουν χρόνο ισχύος 12 μήνες.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 3.545.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, με τη δαπάνη των εργασιών 3.295.000€ η οποία αναλύεται στην κατηγορία «Υδραυλικών έργων» ποσού 602.000,00 €, «Ηλεκτρομηχανολογικών έργων» ποσού 1.496.000,00 € και «Έργων Καθαρισμού και επεξεργασίας νερού & υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων» ποσού 299.000,00 €. Επίσης περιλαμβάνει τη λειτουργία και συντήρηση της Ε.Ε.Λ. για 10 έτη ποσού 250.000,00€.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:

1) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον Τομέα Δημοσίων Έργων για έργα κατηγορίας Υδραυλικών, Ηλεκτρομηχανολογικών και Έργων Καθαρισμού και επεξεργασίας νερού & υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτωνπου είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2 ) Οικονομικοί φορείς είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλουν βεβαίωση εγγράφως στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) του Π.Δ.71/2019 ή προσκομίζουν δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την ισοδυναμία-αντιστοίχιση καταλληλότητας για έργα κατηγορίας Υδραυλικών, Ηλεκτρομηχανολογικών και Έργων Καθαρισμού και επεξεργασίας νερού & υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 24 μήνες συμπεριλαμβανομένης και της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας των έργων από τον Ανάδοχο από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής, που ανέρχεται στο ποσό των 32.950,00 ευρώ και θα απευθύνεται προς τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου και ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Το έργο (Υποέργο 1) έχει με την αρ. πρωτ. 1781/8.4.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία περιβάλλοντος-προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων» με Κωδικό ΟΠΣ 5037978.

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Ταμείο Συνοχής και έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 132902/5.6.2019 Απόφαση Έγκρισης διάθεσης πίστωσης (ΑΔΑ: 7ΧΧΣ7ΛΚ-Β7Ω).

Η μη επιλέξιμη δαπάνη που αφορά α) το ΦΠΑ του έργου, θα βαρύνει τον Κωδικό 1240001500 «Η/Μ αντλιοστασίων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων πόλεως Νεάπολης και οικισμών Βουλισμένης - Λατσίδας» και β) την 10ετή λειτουργία-συντήρηση και το αντίστοιχο ΦΠΑ θα βαρύνει τον Κωδικό 6207021 «Επισκευές & συντηρήσεις μηχανημάτων-τεχνικών εγκαταστάσεων (υπηρεσίες)», του προϋπολογισμού εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 3764/8.9.2020, Απόφαση Ανάληψης πολυετούς Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΠΑ5ΟΕΨ5-ΖΥΧ).

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου.

Προδικαστικές προσφυγές ενώπιον της ΑΕΠΠ υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργίας του υποσυστήματος «Επικοινωνία» της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της Περίληψης διακήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό.

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης θα δημοσιευτεί στις εφημερίδες 1. Ανατολή, 2. Νέα Κρήτη, 3. Πατρίς

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

Ευάγγελος  Μαυρικάκης

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ του ΕΣΗΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ:20PROC007415215     ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ:20PROC007414996

ΔΕΙΤΕ ή ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ στον Υπολογιστή σας τα σχετικα αρχεία απαραίτητα για την συμμετοχή:

Αναλυτική Διακ.: analyt
Προϋπολογισμός:proyp
Έντυπο Προσφοράς:prosf

ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΑΝΤΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ  ΕΣΗΔΗΣ