ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό για την σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής με τίτλο:

«ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) Δ.Ε.Υ.Α. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»

και προεκτιμώμενη αμοιβή 77.500,97 € ( με απρόβλεπτα, χωρίς ΦΠΑ 24 %)

(CPV: 71321300-7)

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, θα βρίσκονται στην διάθεση των ενδιαφερομένων στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.deyaan.gr μέχρι την 20η Μαρτίου 2019 και ώρα 15:00.

Διευκρινήσεις δίδονται από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. από την κ. Δεμέτζου Ευαγγελία, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δ/νση: Λατούς 8, Αγ. Νικόλαος, ΤΚ 72100, (NUTSEL432) τηλ.: 2841086148, Fax: 2841026726), email: deyaan.edemetzou@gmail.com. εφόσον έχουν ζητηθεί το αργότερο μέχρι τις 8/3/2019.

Η Αναλυτική διακήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό υπόδειγμα “Παράρτημα Β’’ της ΕΑΑΔΗΣΥ για σύναψη Δημοσίων συμβάσεων μελετών κάτω των ορίων του Ν.4412/2016.

Ο φάκελος δημόσιας σύμβασης που περιλαμβάνει την τεκμηρίωση σκοπιμότητας, το τεύχος τεχνικών δεδομένων, το πρόγραμμα απαιτούμενων μελετών, τις προεκτιμώμενες αμοιβές και οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ. αριθμ. 22/2019 αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. με ΑΔΑ: ΨΒ33ΟΕΨ5-Χ0Υ.

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.qov.qr του συστήματος με αριθμό συστήματος 80439. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 20-3-2019 και ώρα, 15:00 μ.μ.

ΔΕΙΤΕ ή ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ στον Υπολογιστή σας τα απαραίτητα Αρχεία για την συμμετοχή σας:

ΤΕΥΔ (DOC):teyd

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΕ (.pdf):sumfiles

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ 12.03.14:35 :d_1106