ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αγ. Νικόλαος 21 / 11 /2019                                                                    Αρ. Πρωτ.:     5124

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό για την σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 του Ν. 4412/2016), με τίτλο:

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΒΑΘΥ, ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ, ΑΛΜΥΡΟΥ»

προϋπολογισμού 3.380.000,00 Ευρώ

(πλέον Φ.Π.Α. 24%, ο οποίος δεν πληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4281/14)

(CPV: 45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης)

 

Άγιος Νικόλαος     21 - 11 -2019

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

 

Ευάγγελος  Μαυρικάκης

Ο Διαγωνισμός διεξάγεται μέσω ΕΣΗΔΗΣ  σύμφωνα με τους όρους Διακήρυξης
Αναλυτική Διακήρυξη σε pdf εδώ:analitiki
Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ σε pdf εδώ: perilipsi
Όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα στοιχεία για την συμμετοχή αντλούνται από το ΕΣΗΔΗΣ