ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2019

Ενεργό . Καταχωρήθηκε στο Ανακοινώσεις

                                             Άγιος Νικόλαος: 11/10/2019                  Αριθμ. πρωτ. :   4349

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. 1.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 /Α΄) και του άρθρου 64 του Ν. 4590/2019.
 2. 2.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. 3.Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/Α΄).
 4. 4.Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/2017).
 5. 5.Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-03-2018).
 6. 6.Την υπ΄ αριθμ. 10/04-02-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης ΄Υδρευσης – Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου του Νομού Λασιθίου, με θέμα: « Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έτους 2019».
 7. 7.Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3542/22-03-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΙΔ «Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης – Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (ΔΕΥΑΑΝ)» ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
 8. 8.Την υπ' αριθμ. πρωτ. 30920/22-04-2019 (ΑΔΑ:ΩΕΧΨ465ΧΘ7-ΨΒ2) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση σύναψης εκατόν εξήντα (160) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ ανταποδοτικού χαρακτήρα».
 9. 9.Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 31412/23-04-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) Ν. Λασιθίου.
 10. 10.Την υπ΄ αριθμ. 154/10-10-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης ΄Υδρευσης – Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου του Νομού Λασιθίου, με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».
 11. 11.Την με αριθμ. πρωτ. 4350/11-10-2019 βεβαίωση της Διευθύντριας Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Επιχείρησης ΄Υδρευσης – Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
 12. 12.Το Π.Δ. 176/1993 περί σύστασης ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Νομού Λασιθίου», (ΦΕΚ 65/τ.Α΄/28-04-1993) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 13. 13.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης ΄Υδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) Ν. Λασιθίου (ΦΕΚ 1278/τ.Β΄/4-10-2001) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4352/11-10-2019 βεβαίωση της Δημοτικής Επιχείρησης ΄Υδρευσης – Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.), περί ύπαρξης κενών θέσεων.
 14. 14.Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 4353/11-10-2019 και 4354/11-10-2019έγγραφα της Δημοτικής Επιχείρησης ΄Υδρευσης – Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου, σχετικά με τα προσόντα των κωδικών θέσεων 102 και 103 της παρούσας ανακοίνωσης .

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν), που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο του Νομού Λασιθίου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης -Αποχέτευσης

Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.)

Άγιος Νικόλαος

Ν. Λασιθίου  

ΔΕ

Τεχνιτών Υδραυλικών

8 μήνες 2
102

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης -Αποχέτευσης

Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.)

Άγιος Νικόλαος

Ν. Λασιθίου  

ΔΕ Ηλεκτρολόγων 8 μήνες 3
103

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης -Αποχέτευσης

Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.)

Άγιος Νικόλαος

Ν. Λασιθίου  

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

(Μ.Ε.Εκσκαφέας – Φορτωτής)

8 μήνες 1
104

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης -Αποχέτευσης

Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.)

Άγιος Νικόλαος

Ν. Λασιθίου  

ΥΕ

Εργατών Γενικών Καθηκόντων

8 μήνες 3

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 29-11 μέχρι 09-12-2019  στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

ΕΔΩ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ .PDF 1:anak_ada
 PDF 2:odigies
ΕΔΩ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΕ WORD:aitisi

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2841091214